Ngày 24/5/2019 3 cấp trường tổ chức tổng kết năm học 2018 - 2019 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020!