Ngày 28 tháng 5 năm 2019 cấp học mầm non tổ chức " Hội nghị tổng kết thi đua khối cấp học mầm non" năm học 2018-2019 và khen thưởng giáo viên tiêu biểu.